Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654
Stowarzyszenie Inicjatywa - Statut

Działania

Poradnik podróżnika

INICJATYWY

Galeria


Strict Standards: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/components/com_phocagallery/router.php on line 38

Strict Standards: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/includes/application.php on line 539

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/components/com_phocagallery/router.php on line 38

Odwiedziny

Dziś9
Łącznie odwiedzin48347

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/inicjatywa/domains/inicjatywa-wabrzezno.pl/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego
„INICJATYWA”

 

 Nazwa, teren działania i siedziba

 

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego „INICJATYWA” i w dalszych postanowieniach statutu, zwane jest stowarzyszeniem.
2. Siedzibą stowarzyszenie jest miejscowość Wąbrzeźno. Terenem działania jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§2

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z1989 r. Nr20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§3

1. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§4

1. Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem Stowarzyszenie Rozwoju i Wspierania Społeczeństwa Obywatelskiego ,,INICJATYWA’’.

§5

1. Stowarzyszenie jest organizacją dobrowolną, samorządną niedziałającą w celach zarobkowych, opierającą się przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudnić pracowników oraz wolontariuszy.

 

 Cele, główne kierunki i metody działania

 

§6

1. Celem stowarzyszenia jest wszechstronne wspieranie dzieci, młodzieży i osób dorosłych w prawidłowym ich funkcjonowaniu w społeczeństwie, poprzez udzielanie im kompleksowej pomocy, twórcze organizowanie wolnego czasu, propagowanie idei kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów, a także działalność edukacyjno – szkoleniową i promowanie szeroko rozumianego zdrowia w społeczeństwie.
2. Aktywna walka z bezrobociem.
3. Wprowadzenie w zagadnienie życia gospodarczego, wychowanie do uczciwej pracy i odpowiedzialności za jej wykonanie, do sumienności, przedsiębiorczości.
4. Inicjowanie aktywności publicznej.
5. Organizowanie współpracy zagranicznej.
6. Pomaganie osobom ubogim, bezdomnym oraz mającym problemy z alkoholem i przystosowaniem się do społeczeństwa.
7. Upowszechnianie znajomości problemów życia publicznego.
8. Pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych bezrobotnych – poszukujących pracy.
9. Wykorzystywanie potencjału osób niepełnosprawnych w pełnieniu przez nich ról społecznych.
10. Przeciwdziałania wykluczeniu osób niepełnosprawnych z życia społecznego i zawodowego.
11. Upowszechnienie dobrej i sprawdzonej praktyki w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

§7

Cele stowarzyszenie realizuje przez:
1) Inicjowanie form aktywności społecznej społeczności w różnym wieku na rzecz siebie i członków szeroko rozumianej społeczności;
2) Organizowanie czasu wolnego;
3) Podejmowanie działań mających na celu rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów;
4) Wspieranie członków społeczności lokalnej w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych;
5) Podejmowanie działań profilaktycznych chroniących szeroko rozumiane zdrowie młodego pokolenia;
6) Wzajemne wspieranie się członków społeczności w podejmowanych działaniach;
7) Udzielanie profesjonalnej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych np. psychoterapia, psychoedukacja, artterapia i inne);
8) Edukację dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
9) Podejmowanie współpracy organizacjami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji powyższych celów;
10) Organizowanie kursów, szkoleń, konkursów i innych działań mających na celu podniesienie poziomu wykształcenia;
11) Promocję zdrowego trybu życia, organizowanie programów profilaktycznych, które będą miały na celu wykrywanie i zapobieganie najbardziej powszechnym schorzeniom i dolegliwościom wśród różnych grup społecznych;
12) Organizowanie obozów, wycieczek, kolonii rajdów turystycznych i krajoznawczych, które za swój cel mają poznawanie naszego regionu, kraju, świata;
13) Tworzenie i uczestnictwo w programach służących walce z bezrobociem;
14) Organizowanie kursów, szkoleń, poradnictwa zawodowego dla osób poszukujących pracy;

 

Członkowie – prawa i obowiązki

 

§8

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

§9

Stowarzyszenie posiada członków:
a) Zwyczajnych;
b) Wspierających;
c) Honorowych;

§10

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych która złoży pisemną deklarację członkowską Zarządowi stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu stowarzyszenia.

§11

1.Członkowie zwyczajni mają prawo do:
   1) biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz stowarzyszenia;
   2) korzystania z dorobku, majątku i wszystkich form działalności stowarzyszenia;
   3) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez stowarzyszenie;
   4) zgłaszania wniosków co do działalności stowarzyszenia;

§12

1.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
   1) brania udziału w działalności stowarzyszenia i realizacji jego celów;
   2) przestrzegania statutu i uchwał władz stowarzyszenia;
   3) regularnego opłacania składek;

§13

1. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu;
2) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz stowarzyszenia, z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach stowarzyszenia, z powodu niepłacenia składek, utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
3) śmierci członka;

§14

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, na rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
3. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z deklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz stowarzyszenia.

§15

1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków stowarzyszenia.

§16

Członkowie wspierający, honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§17

Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§18

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

Władze Stowarzyszenia

 

§19

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie;
2) Zarząd;
3) Komisja Rewizyjna;

§20

Kadencja wszystkich władz wybieralnych stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.

§21

Uchwały wszystkich władz stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postępowania statutu stanowią inaczej.

§22

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym- członkowie zwyczajni.
2) z głosem doradczym- członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni gości.

§23

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje o wiadomości wszystkich członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
3. Walne Zgromadzenie członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych stowarzyszenia.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy liczby członków. Głosowanie jest jawne.

§24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
1) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
2) uchwalanie zmian statutu;
3) wybór i odwoływanie wszystkich władz stowarzyszenia;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
5) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
6) uchwalanie budżetu;
7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na
rzecz stowarzyszenia;
8) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego;
9) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz stowarzyszenia;
10) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków stowarzyszenia lub jego władze,
11) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
12) podejmowanie uchwał o rozwiązywaniu stowarzyszenia i przeznaczaniu jego majątku
13) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich
sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

§25

1. Zarząd jest powoływany do kierowania całą działalnością stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje stowarzyszenie na zewnątrz.
2. Zarząd składa się z 3 osób. Zarząd wybiera spośród siebie: prezesa, wiceprezesa i sekretarza. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§26

1.Do kompetencji Zarządu należą:
   1) kierowanie bieżącą działalnością stowarzyszenia;
   2) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
   3) sporządzanie planów pracy i budżetu;
   4) sprawozdanie Zarządu nad majątkiem stowarzyszenia;
   5) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku stowarzyszenia;
   6) reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
   7) zatrudnianie i zwalnianie pracowników do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia;
   8) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
   9) przyjmowanie i określanie członków;

§27

1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§28

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
   1) kontrolowanie działalności Zarządu;
   2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków;
   3) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia członków oraz zebrania Zarządu;
   4) składanie wniosków o absolutorium dla władz stowarzyszenia;
   5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków;

§29

W razie , gdy skład stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który ulegnie zmniejszeniu.

 

Majątek i Fundusze

 

§30

1. Majątek stowarzyszenia powstaje:
1) ze składek członkowskich;
2) darowizn, spadków, zapisów;
3) wpływów z działalności statutowej;
4) wpływów z tytułu prowadzenia działalności zlecanej przez administrację samorządową i rządową;
5) dotacji i ofiarności publicznej;

§31

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 

Postanowienia końcowe

 

§32

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością tj. głosów dwóch trzecich (przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania).

§33

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia Walne Zgromadzenie członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku stowarzyszenia.

§34

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o stowarzyszeniach.