Rozwód – jak to wygląda w Polsce?

Rozwód to proces formalnego zakończenia małżeństwa, który w Polsce reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Procedura rozwodowa obejmuje kilka kluczowych etapów oraz zagadnienia, takie jak alimenty, podział majątku i opieka nad dziećmi. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tych aspektów.

Procedura rozwodowa

 1. Procedura rozwodowa rozpoczyna się od wniesienia pozwu do sądu okręgowego właściwego dla miejsca zamieszkania małżonków. Pozew powinien zawierać podstawowe informacje o małżonkach, przyczyny rozpadu małżeństwa oraz żądania dotyczące alimentów, opieki nad dziećmi i podziału majątku.
 2. W niektórych przypadkach sąd może zalecić mediację jako próbę pogodzenia małżonków. Jeśli mediacja się nie powiedzie, sprawa trafia na wokandę, gdzie sąd rozpatruje dowody i przesłuchuje świadków.
 3. Sąd może orzec rozwód, jeśli uzna, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Orzeczenie rozwodowe może obejmować także decyzje dotyczące alimentów, podziału majątku oraz opieki nad dziećmi.
rozwód - para na kanapie

Alimenty

Alimenty to świadczenia pieniężne, które jedna osoba ma obowiązek płacić drugiej osobie (uprawniony do alimentów) na podstawie orzeczenia sądu lub ugody pozasądowej. Najczęściej alimenty są zasądzane na rzecz dzieci lub byłego małżonka, ale mogą być również zasądzone na rzecz innych osób, np. rodziców, dziadków czy rodzeństwa.

Zasady ustalania alimentów

Sąd ustala wysokość alimentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

 • Potrzeby uprawnionego do alimentów: Obejmują one koszty utrzymania, takie jak wyżywienie, ubranie, mieszkanie, edukacja, opieka zdrowotna i inne niezbędne wydatki.
 • Możliwości zarobkowe i majątkowe płatnika alimentów: Sąd bierze pod uwagę dochody z pracy, oszczędności, inne źródła dochodu oraz majątek płatnika.
 • Sytuację materialną rodziny płatnika alimentów: Sąd bierze pod uwagę również potrzeby innych osób, na utrzymanie których płatnik ma obowiązek łożyć, np. dzieci z innych związków.
 • Inne okoliczności: Sąd może wziąć pod uwagę również inne okoliczności, takie jak stan zdrowia płatnika lub uprawnionego do alimentów, ich tryb życia, dotychczasowy poziom życia, a także winę w rozwodzie (w przypadku alimentów na rzecz byłego małżonka).

Rodzaje alimentów

Wyróżnia się dwa główne rodzaje alimentów:

 • Alimenty na dzieci: Sąd ma obowiązek zasądzić alimenty na rzecz dzieci, niezależnie od tego, czy rodzice pozostają w związku małżeńskim. Wysokość alimentów na dzieci jest zazwyczaj ustalana procentowo od wynagrodzenia płatnika alimentów.
 • Alimenty na rzecz małżonka: Alimenty na rzecz byłego małżonka mogą być przyznane, jeśli jeden z małżonków znajduje się w trudnej sytuacji materialnej i nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać. Sąd bierze pod uwagę sytuację finansową obu stron oraz powód rozwodu (np. orzeczenie winy jednego z małżonków).

Sposób płacenia alimentów i ich egzekucja

Alimenty mogą być wypłacane regularnie w formie miesięcznych rat. Możliwe jest również ustalenie alimentów w formie jednorazowego świadczenia lub w formie świadczeń rzeczowych (np. mieszkania, samochodu).

Jeśli płatnik nie płaci alimentów dobrowolnie, uprawniony do alimentów może wystąpić do sądu o egzekucję alimentów. Oznacza to, że sąd może nakazać komornikowi sądowemu ściągnięcie alimentów z wynagrodzenia płatnika , z jego rachunku bankowego lub z innych źródeł dochodu.

Zmiana wysokości alimentów i pomoc prawna

Uprawniony do alimentów może w każdej chwili wystąpić do sądu o zmianę wysokości alimentów, jeśli zmieniły się jego potrzeby lub możliwości zarobkowe płatnika.

Jeśli masz pytania dotyczące alimentów, możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej w swojej gminie lub w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Możesz również zasięgnąć porady prawnej u adwokata Patryka Skwiota.

Podział majątku

Podział majątku wspólnego może nastąpić na podstawie porozumienia między małżonkami lub orzeczenia sądu.

 1. Majątek wspólny: Do majątku wspólnego zalicza się m.in. nieruchomości, oszczędności, przedmioty codziennego użytku nabyte w trakcie trwania małżeństwa.
 2. Podział sądowy: Jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia, sąd dokonuje podziału majątku, uwzględniając wkład każdej ze stron oraz potrzeby dzieci. Sąd może orzec podział w naturze (np. przydzielenie jednej osobie nieruchomości, drugiej oszczędności) lub w formie spłaty jednej strony przez drugą.

Opieka nad dziećmi

 1. Sąd może orzec opiekę naprzemienną, w ramach której dzieci spędzają określony czas z każdym z rodziców.
 2. W przypadku gdy sąd uzna, że tylko jedno z rodziców jest w stanie zapewnić odpowiednią opiekę, może przyznać opiekę temu rodzicowi, jednocześnie ustalając kontakty drugiego rodzica z dziećmi oraz obowiązek alimentacyjny.
 3. Sąd decyduje także o kwestiach związanych z władzą rodzicielską, która może być przyznana obojgu rodzicom lub ograniczona jednemu z nich.

Możliwość komentowania została wyłączona.